Regulamin

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej B2B  hedan.pl
 

§ 1
Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów z rodzaju elementów i urządzeń z zakresu techniki łożyskowej i przenoszenia napędu, za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej B2B hedan.pl
2.    Przedsiębiorcą prowadzącym internetową platformę sprzedażową B2B  hedan.pl  jest HEDAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-609) przy ul. Godlewskiego 7A/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 121053, dla której Sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej.

 

§2
Definicje

Biuro Sprzedawcy – HEDAN Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 7A/1, 54-609 Wrocław.
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B.
Sprzedawca - oznacza HEDAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Godlewskiego 7A/1, 54-609 Wrocław, NIP: 894-27-25-405, REGON: 932808611, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 121053, dla której Sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej; e-mail: hedan@hedan.pl, będący jednocześnie właścicielem Platformy B2B.
Sklep - internetowa platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jego elementami, zarządzany przez Sprzedawcę.
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu
Dostawca –oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów lub transport własny Sprzedawcy.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie B2B.
Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Platformy B2B.
Zamówienie – oferta zakupu produktów prezentowanych w Sklepie, złożona drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane przez Sprzedawcę, będące adresem e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym przez klienta wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta na Platformie B2B.
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy B2B.
Strona Internetowa Platformy B2B - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działające w domenie: hedan.pl

§ 3
Korzystanie z Platformy B2B

1.    W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz przesłać go dna adres sklep@hedan.pl
2.    Przedsiębiorcy dotychczas nie zarejestrowani w bazie HEDAN zobowiązani są do nadesłania drogą mailową, na adres: następujących dokumentów:
-     KRS lub wyciąg CEIDG
-     zaświadczenie o nr identyfikacyjnym REGON
-  Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
3.    Klienci już zarejestrowani w bazie przedsiębiorców współpracujący z HEDAN nie będą zobowiązani do przesłania dodatkowych dokumentów rejestrowych
4.    Wszelkie dokumenty winne być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Klienta oraz powinny zostać opatrzone pieczęcią firmową Klienta.
5.    Po weryfikacji dokumentów przez Sprzedawcę, Klientowi zostanie przekazany na adres mailowy indywidualny  login i hasło oraz nastąpi aktywacja Konta Klienta.
6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania Konta Klienta bez podania przyczyny.
7.    Klient jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasło podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Sprzedawcy szkody, Klient będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
8.    Klient ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępnia hasło i login.
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta, który nie przestrzega Regulaminu lub Umowy sprzedaży.
10.    W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcy o zamiarze zablokowania Konta Klienta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcie blokady. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Konto Klienta zostanie zablokowane.
11.    Przywróceniu dostępu do Konta Klienta należy wyłącznie do Sprzedawcy, niezależnie od spełnienia przez Klienta powyższych warunków.

§ 4
Towary i ceny

1.    Witryna Sklepu przedstawia podstawową listę Towarów wraz z precyzującymi je danymi technicznymi. Lista nie uwzględnia Towarów oraz rozwiązań, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań Klienta.
2.    Podane ceny Towarów są cenami netto, ceny nie uwzględniają indywidualnych rabatów Klienta. Indywidualne rabaty Klienta uwzględniane będą każdorazowo przy realizacji Zamówienia.
3.    Oferowane do sprzedaży Towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności Towarów, wycofania poszczególnych Towarów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych Towarów.
5.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak Towarów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen Towarów.

§ 5
Zamówienia i dostawa    

1.    Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Klienci.
2.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia. Z chwilą złożenia Zamówienia Klient w sposób wiążący deklaruje chęć nabycia zamawianego Towaru.
3.    Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
4.    Otrzymane zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną. Potwierdzenie odbioru Zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty, a jedynie informację.
5.    Klient składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do Sprzedawcy zestawienia wybranych Towarów, po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Sklepu.
6.    Klient wskazuje w formularzu adres dostawy zamówionych produktów. Sprzedawca nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu Dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Klient.
7.    Koszty Dostawy ponosi:
-   W przypadku jednorazowych zamówień do 1000,00 PLN/netto – Klient, koszt dostawy  jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.
-  W przypadku zamówień  krajowych o standardowych wymiarach paczek, poniżej 30 kg, przy kwocie zamówienia powyżej 1000,00 PLN/netto, płatności w formie przedpłaty lub odroczonego przelewu koszt dostawy pokrywa Sprzedawca. W tym przypadku zastrzegamy sobie prawo do wyboru firmy kurierskiej. Darmowa dostawa nie dotyczy elementów dłużycowych i niestandardowych - w takich przypadkach koszt dostawy jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.

 

8.    W przypadku płatności w formie przedpłaty, Zamówienie będzie zrealizowane po zarejestrowaniu przez Sprzedawcę zapłaty za całość Zamówienia.
Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru oraz do dokonania zapłaty za Towar kurierowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.
9.    Potwierdzeniem odbioru Towaru jest podpis upoważnionego przez Klienta pracownika, na fakturze VAT lub dokumencie WZ, liście przewozowym, lub na dowodzie dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę Dostawcy.
10.    Klient przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego Towaru z dokumentem WZ Sprzedawcy oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru Dostawy.
11.    W przypadku niezgodności, Klient sporządza wraz z Dostawcą protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Klienta oraz Dostawcę stanowi podstawę do złożenia reklamacji.
12.    Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niemożności wykonania Dostawy, ewentualne przedpłaty Klienta zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
13.    W przypadku zlecenia odbioru Towaru przez odbiorcę innego niż Dostawca, ryzyko zostaje przeniesione na Klienta z chwilą przekazania Towaru podmiotowi realizującemu dostawę.
 
14.    Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Klient ma prawo bez ponoszenia kosztów anulować złożone Zamówienie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności po jego stronie, co może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Klienta. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia.
15.    Umowa sprzedaży jest realizowana pod warunkiem terminowego dostarczenia Sprzedawcy niezbędnych towarów przez producentów. Powyższe ma zastosowanie tylko wówczas, gdy niewykonanie Dostawy nie jest zawinione przez Sprzedawcę.
16.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w przewidzianym czasie, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
17.    W przypadku dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem prosimy o kontakt pod telefonem 717925190 lub sklep@hedan.pl i ustalenie dalszego postępowania bezpośrednio z naszym pracownikiem

§6
Warunki płatności

1.    Płatności  realizowane będą w następujących formach:
- przedpłata,
- wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),  dotyczy wysyłek  o wadze do 30 kg
- przelew.
2.    Forma płatności jest ustalana na początku współpracy, po dokonaniu Rejestracji Klienta. W trakcie współpracy forma płatności może ulec zmianie na wniosek Klienta lub na podstawie indywidualnej decyzji Sprzedawcy.
3.    Sprzedawca wystawia Klientowi faktury VAT za zakupione towary, dane Klienta do wystawienia faktur oraz dane  miejsca dostawy wynikają z dokumentów rejestrowych i informacje z formularza rejestracyjnego, wskazane przez Klienta podczas procesu rejestracji.
4.    Faktury VAT przesyłane będą razem z Dostawą, mogą być również odebrane przez Klienta osobiście lub wysłane listem pod wskazany do wysyłki adres.
5.    Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu Klienta.

§7
Gwarancja i reklamacje

1.    Zasady i okres gwarancji na Towary udostępnione w Sklepie określają warunki gwarancji udostępnione na stronie internetowej producenta.
2.    Obsługa gwarancyjna obejmuje naprawę lub wymianę Towaru według zasad obowiązujących u każdego producenta Towaru.
3.    Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 120 dni i jest zgodny z zasadami obowiązującymi u każdego producenta Towaru.
4.    Stwierdzenie wadliwości lub uszkodzenia Towaru, Klient jest obowiązany zgłosić telefonicznie pod nr 717925190 lub mailowo na adres: sklep@hedan.pl
5.    Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany towar na swój koszt. Reklamowany towar należy starannie zapakować lub doręczyć osobiście do magazynu Sprzedającego, Towar należy dostarczyć na własny koszt. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych na nasz koszt lub za pobraniem.
Wraz z Towarem klient jest zobowiązany dołączyć wypełnione „Zgłoszenie reklamacji” (udostępniane na wniosek przez Sprzedawcę)
6.    Po zakończeniu obsługi gwarancyjnej, w przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie wysłany na adres Klienta, za pośrednictwem Dostawcy, na koszt Sprzedawcy.  
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (wady powstałe z winy kupującego), klient zostanie obciążony kosztem badania w wysokości 850,00 PLN/netto,
7.    Sprzedawca nie odpowiada za wady mechaniczne dostarczanych Towarów powstałe w trakcie transportu.
8.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi określają przepisy prawa.

§8
Usługi nieodpłatne

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) prowadzenie Konta Klienta;
b) Newsletter
1.    Usługi wskazane w  ust. 1 świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3.    Usługa prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3 Regulaminu.
4.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który zapisze się na listę subskrybentów podając swój adres e-mail.
5.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6.    Klient może zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wymienionych wyżej usług nieodpłatnych. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu uwag.
7.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Profilu Klienta.
8.    Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy B2B. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

§9
Odpowiedzialność

1.    Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Platformy B2B, jeśli powodem jest:
- modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
- siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).  
4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powodowanych działaniem lub zaniechaniem Klienta, w szczególności za korzystanie przez niego z PlatformyB2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5.    Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6.    Sprzedawca nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach i broszurach na stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Klient. Wszelkie propozycje, porady i wskazania Sprzedawcy Klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Klienta tych informacji.   

§10
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  

1.    Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wskazanej umowy oraz postanowień poniżej.
2.    Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni.
3.    Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
4.    Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji

§11
Dane osobowe i pliki Cookies

1.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez HEDAN sp. z o.o. jako administratora danych osobowych.
2.    Klient przekazuje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie.
3.    Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta.
4.    Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
5.    Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w serwisie Internetowym.
6.    Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.
7.    Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru aktywny klientów. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
8.    Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w serwisie Internetowym.
9.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Platformy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
10.    Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Platformy B2B na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
11.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celach zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów; weryfikacji i rozwoju swojej oferty oraz statystycznych.
12.    Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Platformy B2B.

§12
Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2019 r.
2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.    Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: sklep@hedan.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
4.    Regulamin może ulec zmianie, o treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
5.    Informacja o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
6.    Wszelkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
7.    Jeżeli którakolwiek treść Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy interpretować ją w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
8.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
9.    Wszelkie zapytania dotyczące korzystania ze Sklepu należy zgłaszać na adres mailowy: sklep@hedan.pl lub pod nr tel. 717732060

X